A A A

ZADANIA

ZAD. 1

W 440 g wody rozpuszczono 67,2 dm3 chlorowodoru ( w warunkach normalnych) . Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu , jeżeli jego gęstość wynosi 1,1g/cm3.

ZAD. 2

Rozpuszczalność Na NO3 w  temperaturze 333K wynosi 125g/ 100g wody. Ile gramow tej soli należy rozpuścić w 1 dm3 wody destylowanej , aby uzyskać roztwór nasycony w podanej temperaturze ? Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

ZAD. 3

Do dwóch kolb zawierających po 92 g wody dodano : do pierwszej 8 g kwasu siarkowego VI a do drugiej 8g tlenku siarki VI. Oblicz stężenia obu kwasu w obu kolbach

ZAD. 4  

Wymień czynniki decydujące o szybkości reakcji chemicznej.

zad. Uzupelnij równanie reakcji i określ ich typ:a) HgO ---------- .......  +  tlen    b) wodór +...............   ------------ H2Oc   c)   Zn    +   HCl -------------  ........  + ...........  d)  H2SO4  +  Na OH _______ ........... +..................

ZAD. 5

 W podanych niżej reakcjach wskaż reakcje redox , oraz dobierz współczynniki metoda bilansu elektronowego.:

a)  Zn +  H2SO4_______________  ZnSO4  +  H2        b)  S +  HNO3 _________ H2SO4 +  NO       c)  HNO3 + KOH_____________  KNO3 + H2O 

zad. 6.Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaniny trzech izotopów o liczbach masowych 28 ( 92,2%)  , 29  (4,7%)  , 30 

( 3,1%). Odszukaj ten pierwiastek w ukladzie okresowym.

ZAD. 7

 Co to jest reakcja estryfikacji?  Podać przyklad , nazwać substraty i produkty?

ZAD. 8

 Rozpuszczalność pewnej soli w tem. 40 stopni C wynosi 75 g. Oblicz ile gram tej soli można rozpuścić w 500 g wody o tej samej temp.?

zad. 8

Napisz wszystkie izomery heksanu, oraz podaj ich nazwy.

zad.9

Uzupelnij schematy , wpisując w miejsce liter A,B,C wzory odpowiednich związkow organicznych:

a) Al4C3+HCL---- A + CL2 , UV--- B  + Na----- C

b) A + Cl2  B + Na ---- heksan

zad. 10

 Wyznacz wzór  sumaryczny alkanu, którego masa molowa wynosi 142g/mol.

zad.11

Uzupelnij następujące rownania reakcji:

prpo-1-en + Cl2----------

eten+ WODA-------- (w srodowisku kwaśnym)

propen + HBr--------

zad.12

Zapisz równania reakcji spalania następujacych związkow:

spalanie calkowite propanu

spalanie niecalkowite etenu

półspalanie acetylenu

zad.13

Napisz równania reakcji otrzymywania etenu z :

a) etanolu

b) chloroetanu